CertiPUR

CertiPUR®
En Helse- og Miljøgaranti for fleksibel skumplast!

Med CertiPUR, har vi en standard med klare retningslinjer for helse- og miljø- risiko som gjelder for produksjon og avhending av fleksibel skumplast.

Standarden er utviklet av bransjeorganisasjonen Europur. (European association of flexible polyurethane foam blocks manufacturers)

Den er først og fremst ment for skumplast i møbler og madrasser, men er også anvendelig til andre bruksområder der man ønsker å sikre skumplastens status fra et helse- eller miljøperspektiv .

CertiPUR pålegger produsentene restriksjoner eller forbud mot bruk av stoffer som kan påvirke helse under bruk, og miljøet ved avhending av skumplast.

Alle analyser for verifisering av standardkrav utføres av et uavhengig tilsynsorgan. Skumplast produsenter, som oppfyller standarden, får av Europur, tildelt et sertifikat som bekrefter at kravene er oppfylt: CertiPUR. Dette sertifikatet er tidsbegrenset og det tas årlige prøver for å vise at skumplasten holder kravene til CertiPUR.

Grenser og krav til ulike stoffer i CertiPUR standarden er basert på, til den enhver tid tilgjengelig kunnskap og dokumenterte erfaring. Hvis ny kunnskap eller erfaring viser at eksisterende stoff kan vise seg å ha en helse- eller miljø- risiko, vil standarden bli revidert tilsvarende.

Detaljert informasjon om CertiPUR standarden er tilgjengelige på Europurs nettsted: www.europur.org


Kravene i CertiPUR kan oppsummeres som følger:

Begrensninger:


– Tungmetaller:
som kadmium, bly, sink og kobber.

– Klorinnhold på isocyanater:
isocyanater fungerer som en herder ved produksjon av skumplast og for å minimere dannelsen av sure stoffer kan ikke klorinnholdet overstige en bestemt maksimumsverdi.

– Tinnforbindelser:
knyttet til bestemte tinnorganiske forbindelser.

– Aminer:
dannes ved skumplastproduksjon.

– Ftalater:
stoffer som tilsettes for å gjøre plast myk og smidig.

– Flyktige stoffer:
for eksempel toluen og formaldehyd.


Recticel AS tilsetter ikke tungmetaller, flyktige stoffer eller ftalater i fremstillingen
av våre forskjellige skumplast kvaliteter.

 

Forbud:


– Spesifikke farger:
f.eks farger som inneholder stoffer som er klassifisert som kreft- eller allergi- fremkallende.

– Spesifikke ftalater:
CertIPUR forbyr bruk av typer som anses å ha særlig helserisiko.

– Stoffer med spesifikke risikosetninger:
risiko eller R-setninger er en klassifisering av helse- og miljø-risiko av kjemisk produkter som brukes i EU. Standarden angir forbud for skumplastprodusenten å anvende kjemiske råvarer med Risikosetninger som viser fare for, eller tilsynelatende helse- eller miljø-fare.

– Spesifikke blåsemidler:
ved fremstilling av skumplast, er det for eksempel forbudt å bruke visse typer klor / fluorforbindelser(KFK) som blåsemiddel.

– Spesifiserte stoffer med kjente, eller mistenkt helse eller miljørisiko.
I tillegg til stoffene nevnt ovenfor, har CertiPUR forbud mot bruk av en rekke andre kjemiske stoffer som utgjør eller kan anses å utgjøre en helse- eller miljø- risiko.


Recticel AS bruker kun rent vann som blåsemiddel.
Under skumplast produksjonen omdannes dette til karbondioksid, (CO2)

Recticel AS har CertiPUR- godkjenning for:


– Standard Polyeterskum –

en konvensjonell skumplast-type med egenskaper som egner seg i de fleste bruksområder.


– Høyelastisk skum – (kaldskum – HR)
henter seg raskt inn etter kompresjon og gir dermed en utmerket bæreevne og komfort.


– Høyelastisk skum, CMHR – (kaldskum)
henter seg raskt inn etter kompresjon og gir dermed en utmerket bæreevne og komfort
Oppfyller brannbeskyttende egenskaper i henhold til BS 5852.


www.recticel.no kan du se hele vårt skumplast sortiment
presentert med funksjoner og riktig bruk! 

Recticel AS
Raumavegen 60
6300 Åndalsnes
www.recticel.no
ordre@recticel.no
+47 71227880

 

  • Recticel AS har sammen med resten av konsernet vært godkjente medlemmer av Europur sin Certipur sertifisering i flere år og er den eneste skumplastprodusenten i Norge som har denne sertifiseringen


  • Her kan du se en liten film om produksjon av skumplast og produkter vi omgir oss med:
    Skumplastproduksjon (link til youtube)